Starting list

 Start number   Name Country   Year of birth Race     Sex
1.  Petr Vaborusek    cs cz 1973   Sahara 226    M
2. David Jilek cs cz 1987 Sahara 226  M
3. Martin Gabla cs cz 1976 Sahara 226  M
4. Martin Kolar cs cz  1980 Sahara 226 M
5. Vaclav Dostal cs cz  1982 Sahara 226 M
6. Vladimir Hrabec cs cz 1968 Sahara 226 M
7. Marcus Ziemann de de 1972 Sahara 226 M
8. David Garcia es   Sahara 226 M
9. Artem Melnikov ru ru   Sahara 226 M
10. Wacyl Lamdani algeria 1968 Sahara 226 M
11. Mario Kovar sk  1974 Sahara 226 M
12. Arnaud Debane fr fr 1970 Sahara 226 M
51. Alena Vratna cs cz 1965 Sahara 226 W
52. Jana Riedmann en us 1976 Sahara 226 W
101. Jiri Neoral cs cz 1984 Sahara 113 M
102. Cherdouane Ouali  algeria 1976 Sahara 113 M
103. Josef Pribyl cs cz 1982 Sahara 113 M
104. Martin Kruta cs cz 1978 Sahara 113 M
105. Piotr Sojkowski pl pl 1982 Sahara 113 M
106. Mike DeCarli en us   Sahara 113 M
107. Peaman Peaman en us   Sahara 113 M
108. Pavel Sebesta cs cz 1966 Sahara 113 M
109. Vladimir Nejedlo cs cz 1994 Sahara 113 M
110. Yacine Abdallah algeria 1977 Sahara 113 M
111. Mohamed Bakiri algeria 1982 Sahara 113 M
112. Walid Benchekor algeria 1994 Sahara 113 M
113.  Mohammed Benchekor  algeria 1985 Sahara 113 M
114. Kheir-Eddine Temmim algeria 1974 Sahara 113 M
115. Issam Gaba algeria 1976 Sahara 113 M
151. Saida Younsi algeria 1959 Sahara 113 W
152. Nesrine Khoulani  algeria 1996 Sahara 113 W
153. Linda Janovska cs cz 1979 Sahara 113 W
154. Valentyna Solarova cs cz 1999 Sahara 113 W
155.   Barbora Topinkova   cs cz 1979 Sahara 113 W