Starting list

 Start number   Name Country   Year of birth Race     Sex
1.  Petr Vabrousek    cs cz 1973   Sahara 226    M
2. David Jilek cs cz 1987 Sahara 226  M
3. Martin Gabla cs cz 1976 Sahara 226  M
4. Martin Kolar cs cz  1980 Sahara 226 M
5. Vaclav Dostal cs cz  1982 Sahara 226 M
6. Vladimir Hrabec cs cz 1968 Sahara 226 M
7. Marcus Ziemann de de 1972 Sahara 226 M
8. David Garcia es   Sahara 226 M
9. Artem Melnikov ru ru   Sahara 226 M
10. Wacyl Lamdani algeria 1968 Sahara 226 M
11. Mario Kovar sk  1974 Sahara 226 M
12. Arnaud Debane fr fr 1970 Sahara 226 M
21. Alena Vratna cs cz 1965 Sahara 226 W
22. Jana Riedmann en us 1976 Sahara 226 W
51. Jiri Neoral cs cz 1984 Sahara 113 M
52. Cherdouane Ouali  algeria 1976 Sahara 113 M
53. Josef Pribyl cs cz 1982 Sahara 113 M
54. Martin Kruta cs cz 1978 Sahara 113 M
55. Piotr Sojkowski pl pl 1982 Sahara 113 M
56. Mike DeCarli en us  1975 Sahara 113 M
57. Peaman Peaman en us  1963 Sahara 113 M
58. Pavel Sebesta cs cz 1966 Sahara 113 M
59. Vladimir Nejedlo ru 1994 Sahara 113 M
60. Yacine Abdallah algeria 1977 Sahara 113 M
61. Mohamed Bakiri algeria 1982 Sahara 113 M
62. Walid Benchekor algeria 1994 Sahara 113 M
63.  Mohammed Benchekor  algeria 1985 Sahara 113 M
64. Kheir-Eddine Temmim algeria 1974 Sahara 113 M
65. Issam Gaba algeria 1976 Sahara 113 M
90. Saida Younsi algeria 1959 Sahara 113 W
91. Nesrine Khoulani  algeria 1996 Sahara 113 W
92. Linda Janovska cs cz 1979 Sahara 113 W
93. Valentyna Solarova sl 1999 Sahara 113 W
94.   Barbora Topinkova   cs cz 1979 Sahara 113 W